30.05.2018

ORARI I PUNES PËR MBËSHTETJEN E PËRDORUESIT

Byroja e Furnizimeve Publike duke pasur parasysh nevojën e autoriteteve kontraktuese dhe opratorëve ekonomik... Shih më shumë
04.05.2018

DRAFTI I DYTË I LIGJIT PËR PROKURIM PUBLIK

Të nderuar vizitorë, në vazhdim јu mund ta shihni draftin e dytë të Ligjit të ri për Prokurimin Publik. Shih më shumë
06.02.2018

PROJEKTLIGJI PËR PROKURIMIN PUBLIK

Të nderuar vizitorë, në vazhdim јu mund ta shihni draftin e parë të Ligjit të ri për Prokurimin Publik. Shih më shumë
01.02.2018

ZGJATJA E AFATIT PËR SHPREHJE TË INTERESIT PËR KONSULENT NDËRKOMBËTAR

Ju informojmë se afati i fundit për shprehje të interesit për konsulent ndërkombëtar do të zgjasë deri më 29 janar 2018, në oren 12:00 lokale. Shih më shumë
15.01.2018

PUBLIKIMI I RAPORTIT VJETOR PËR EDUKIM PËR VITIN 2017

Byroja për Furnizime Publike ka përgatitur Raportin Vjetor për Zbatimin e Planit të Edukimit për vitin 2017. Shih më shumë
03.01.2018

PLANI VJETOR I EDUKIMIT PËR VITIN 2018

Byroja për Furnizime PublikE ka përgatitur planin Vjetor të Edukimit për vitin 2018. Shih më shumë
 
 
 

KALENDARI I AKTIVITETEVE

 • Trajnim
 • Trajnim- Edukim
 • Trajnim dyditore
 • Provim
 • Provim korigjues
 • Provim- Edukim
 • Korigjues- Edukim

TE DHENA STATISTIKORE PREJ SEFP

Shpalljet e leshuara
ne diten e meparshme
Aukcionet e realizuara
diten e meparshme
Vlera e aukcioneve
ne diten e meparshme
E-procedurat aktuale

HISTORIKU I BFP

2004

Byroja per furnizime publike formohet si organ I administrates shteterore, pa status te personit juridik ne perberje te Ministrise se finansave, e cila kujdeset per sistemin per furnizime publike dhe aplikimin e ligjit.

07 Prill 2004

Hyn ne fuqi Ligji per furnizime publike ( shkalla e pershtatjes me direktivat e UE 50%)

01 Maj 2004

Ne ministrine e finansave eshte themeluar Sektori per sistemin e furnizimeve publike si forme kaluese organizative, deri ne themelimin e Byros per furnizime publike.

2006

Sistemi informacionit per furnizime publike dhe Sistemi elektronik per furnizime publike

2008 година

Zgjerohet rrethi I veprimtarise se punes se Byros ne pjesen e kryerjes se trajnimeve per furnizime publike.

01 Jаnar 2008

Ligj I ri per furnizime publike ( shkalle e larte e pershtatjes me te drejten per furnizime publike te UE sipas Komisionit Evropjan)

2009

Eshte themeluar Sistemi elektronik per realizimin e procedurave per furnizime publike ( SEFP) I cili mbulon njoftimin e shpalljeve per furnizime publike, njoftime prej kontratave te lidhura per furnizime publike, si dhe realizimin e llojeve te ndryshme te procedurave ne forme elektronike.

01 Shtator 2009

Per funksionim me te mire Byroja per furnizime publike mer satusin e personit juridik si organ ne perberje te Ministrise se finanasave.

2009

Me Vendimin per edukimin e Grupeve punuese per pergaditjen e Programit nacional per pershtatjen e te drejtes se UE dhe pergaditje te pozicioneve negociuse per negociata per antaresim ne UE, Byroja per furnizime publike u emrua si institucion udheheqes I Grupit punues per Kreun 3.05 furnizime publike.

Mars- Nentor 2009

Mars- Nentor viti 2009 u realizua cikli I pare I Programit per trajnim dhe paisje me certifikata te trajnuesve per furnizime publike.

Janar 2010

Integrimi I Sistemi informacionit per furnizime publike  ( SIFP) dhe Sistemi elektronik per furnizime publike (SEFP).

Viti 2011

Pervojat e mira me edukimin rezultojne me certifikimin e detyrueshem ne secilin organ kontarktues nga sektori publik me qellim forcimin e kapaciteteve administrative dhe dijen e personave qe punojne ne furnizimet publike.

Viti 2012

Ne bashkepunim me Ministria Federale Gjermane e Ekonomisë dhe teknologjise, Byroja per furnizime publike suksesshem e implementoi Tvining Projektin IPA 2008 “Perkrahje e sistemit per furnizime publike” i finansuar nga komisioni Evropan.

Viti 2013

Sipas Metodologjise “ Barometri I kualitetit te institucionit” Sistemi elektronik per furnizime publike eshte fitues I shperblimit per proekt me te mire te realizuar  te e- qeverise.

 • Numri I telefonit:
  +389 2 3255 689
 • Orari I punes per mbeshtetje te shfrytezuesve: cdo dite pune prej 13:30 deri 15:30.
 • Adresa: Pallati “23 Tetori” rr. Dame Gruev nr.12 kati-2