План за обука за договорни органи

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 30.11.2015
Краен датум: 04.12.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 20.01.2016
Поправен испит: 18.02.2016
Термин: Терминот за обука е пополнет
Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 14.12.2015
Краен датум: 18.12.2015
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 21.01.2016
Поправен испит: 19.02.2016
Термин: Терминот за обука е пополнет
Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 01.02.2016
Краен датум: 05.02.2016
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 04.03.2016
Поправен испит: 01.04.2016
Термин: Терминот за обука е пополнет
Статус: Во тек

Едукација на договорни органи и економски оператори

Почетен датум: 15.02.2016
Краен датум: 19.02.2016
Локација: Училница на БЈН, Скопје
Испит: 21.03.2016
Поправен испит: 15.04.2016
Термин: Терминот за обука е пополнет
Статус: Незапочнат