Огласи

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на објава

Краен рок

03/2018

Набавка на тонери и фотокондуктери

Стоки

Барање за прибирање понуди

09.05.2018

17.05.2018 11:00

01/2018

Набавка на флаширана вода и вода во буриња

Стоки

Барање за прибирање понуди

27.04.2018

08.05.2018 11:00

02/2018

Набавка на топли напитоци со поставување на апарат за период од една година

Стоки

Барање за прибирање понуди

27.04.2018

07.05.2018 11:00