Огласи

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на објава

Краен рок

01/2017

Лиценци за антивирусен софтвер

Стоки

Барање за прибирање понуди

03.02.2017

13.02.2017 11:00

02/2017

Набавка на мултифункциски апарати/печатачи

Стоки

Барање за прибирање понуди

16.03.2017

27.03.2017 11:00

03/2017

Набавка на топли напитоци со поставување на апаратот за период од една година

Стоки

Барање за прибирање понуди

17.03.2017

28.03.2017 11:00

04/2017

Набавка на флаширана вода и вода во буриња

Стоки

Барање за прибирање понуди

26.04.2017

08.05.2017 11:00

01/2017

Набавка на софтверски лиценци за потребите на Бирото за јавни набавки

Стоки

Отворена постапка

05.07.2017

25.07.2017 11:00

05/2017

Јавна набавка на мултифункциски апарати/печатачи

Стоки

Барање за прибирање понуди

17.07.2017

27.07.2017 11:00

06/2017

Изработка на електронски систем за едукација

Услуги

Барање за прибирање понуди

17.07.2017

28.07.2017 11:00

07/2017

Канцелариски потрошен материјал

Стоки

Барање за прибирање понуди

24.08.2017

06.09.2017 11:00

08/2017

Набавка на гориво за моторни возила

Стоки

Барање за прибирање понуди

25.08.2017

31.08.2017 11:00  

09/2017

Интернет симетрична конекција за потребите на Бирото за јавни набавки

Услуги

Барање за прибирање понуди

04.12.2017

12.12.2017 11:00

10/2017

Набавка на дигитални сертификати

Стоки

Барање за прибирање понуди

05.12.2017

12.12.2017 12:00