Новости

15.03.2015

Измена на моделите на договори

Нови модели на договори..

Види повеќе
03.03.2015

Спроведени обуките за Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки

Презентација ДКЖЈН...

Види повеќе
03.03.2015

Одржана обука по јавни набавки по барање на Државен завод за ревизија

Бирото за јавни набавки во периодот од 24-26 февруари 2015 година на барање на Државниот завод за ревизија...

Види повеќе
03.03.2015

Објавен Пречистениот текст на Законот за јавните набавки

Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Види повеќе
19.02.2015

Обука за Измените и дополнувањата на ЗЈН - Скопје, 27 февруари 2015 година

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки на 27 февруари 2015 година ќе одржат обука за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
09.02.2015

Обука за измените на ЗЈН – Гевгелија и Охрид

Почитувани, Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
01.02.2015

Обука за измените на ЗЈН - Битола

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
19.01.2015

Известување

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
07.01.2015

Известување

Бирото за јавни набавки Ве известува дека одредбата од член 54 став 3 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13 ,148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), стапи во сила на 1 јануари 2015 година...

Види повеќе
28.12.2014

Известување од Стопанска комора на РМ – осигурителни услуги

Стопанската комора на Република Македонија се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на постапките за доделување на договор за осигурителни услуги...

Види повеќе