Новости

19.02.2015

Обука за Измените и дополнувањата на ЗЈН - Скопје, 27 февруари 2015 година

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки на 27 февруари 2015 година ќе одржат обука за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
09.02.2015

Обука за измените на ЗЈН – Гевгелија и Охрид

Почитувани, Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
01.02.2015

Обука за измените на ЗЈН - Битола

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
19.01.2015

Известување

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки...

Види повеќе
07.01.2015

Известување

Бирото за јавни набавки Ве известува дека одредбата од член 54 став 3 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.139/07, 130/08, 97/10, 53/11 185/11, 15/13 ,148/13, 28/14, 43/14, 130/14 и 180/14), стапи во сила на 1 јануари 2015 година...

Види повеќе
28.12.2014

Известување од Стопанска комора на РМ – осигурителни услуги

Стопанската комора на Република Македонија се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на постапките за доделување на договор за осигурителни услуги...

Види повеќе
25.12.2014

Оглас за именување на два нови членови на Советот за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 6 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08…180/14), а во врска со член 3 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 180/14)...

Види повеќе
08.12.2014

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Ве известуваме дека на 01.12.2014 година, Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
01.12.2014

Обуки за Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе спроведат обуки за измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки за вработените во државната и јавната администрација...

Види повеќе
06.11.2014

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ве известуваме дека во Службен весник на Република Македонија бр.162/14 од 05.11.2014 година се објавени следните Правилници:..

Види повеќе