Новости

13.01.2017

Објавен Годишниот план за едукација за 2017 година

Почитувани посетители, Ве известуваме дека Бирото го донесе Годишниот план за едукација за 2017 година

Види повеќе
23.11.2016

Препорака за договорните органи кај набавката на авио-билети

Почитувани, Бирото за јавни набавки, поаѓајќи од своите законски надлежности од членот 14 став 1 алинеја 2 од ЗЈН, констатираше...

Види повеќе
12.09.2016

Известување за основните училишта

Почитувани, Со изменување и дополнување на член 62 став 1 од Законот за основното образование...

Види повеќе
04.07.2016

Поставување на ЕЈСН на нова "CLOUD" инфраструктура

Со цел добивање на постабилна апликација, олеснет пристап и зголемен интегритет на податоците и постапките што се водат на ЕСЈН, Бирото за јавни набавки, во соработка со Македонски Телеком...

Види повеќе
14.06.2016

Објавен е годишниот извештај на бирото за 2015 година

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2015 година...

Види повеќе
26.05.2016

Се поедноставува и поевтинува учеството на компаниите во постапките за јавни набавки

Бирото за јавни набавки и Централниот регистар на Република Македонија денес овозможија нова услуга преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), која на компаниите ќе им заштеди време и средства...

Види повеќе
18.05.2016

Изработени нов Прирачник за јавни набавки и Брошури за договорни органи

Почитувани, Бирото за јавни набавки изработи нов Прирачник за јавни набавки во кој се содржани и последните измени и дополнувања на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
29.03.2016

Изјава за непостоење судир на интереси

Државната комисија за спречување на корупцијата во рамки на активностите од Акцискиот план за спроведување на Стратешките приоритети на БЈН за натамошен развој на системот на јавните набавки 2014 – 2018 година, изработи Образец ...

Види повеќе
02.03.2016

Ден на отворени врати – март 2016 година

Почитувани посетители, Во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“...

Види повеќе
20.01.2016

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Со цел успешна реализација на законската обврска за задолжителни електронски јавни набавки 30%/50%/100% (2016-2018 год.) и поефикасно спроведување на е-Набавките, Бирото за јавни набавки продолжува со понатамошно унапредување на Електронскиот систем за јавни набавки...

Види повеќе