Новости

02.03.2016

Ден на отворени врати – март 2016 година

Почитувани посетители, Во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“...

Види повеќе
20.01.2016

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Со цел успешна реализација на законската обврска за задолжителни електронски јавни набавки 30%/50%/100% (2016-2018 год.) и поефикасно спроведување на е-Набавките, Бирото за јавни набавки продолжува со понатамошно унапредување на Електронскиот систем за јавни набавки...

Види повеќе
15.01.2016

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година...

Види повеќе
05.01.2016

Совет за јавни набавки

Ве известуваме дека почнувајќи од 01.01.2016 година, согласно Законот за јавни набавки, Службен весник на Република Македонија бр.192/15, Глава II-а, Советот за јавни набавки е државен орган...

Види повеќе
17.12.2015

Препорака до договорни органи

Бирото за јавни набавки, во рамки на активностите предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година, а по одржувањето на заеднички работен состанок со поголеми договорни органи...

Види повеќе
14.12.2015

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – ноември 2015

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст на законот...

Види повеќе
20.11.2015

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки...

Види повеќе
20.11.2015

Објавен Правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации

Советот за јавни набавки Ве известува дека во согласност со член 14 став (36) од Законот за јавните набавки...

Види повеќе
04.11.2015

Ден на отворени врати - ноември 2015 година

Ве известуваме дека во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“...

Види повеќе