Новости

03.07.2017

Активности за пристапување на РМ кон Спогодбата за јавни набавки на Светската трговска организација

Со пристапување кон Светската трговска организација, Република Македонија презеде обврска да отпочне преговори за пристапување кон Спогодбата за јавни набавки (Government Procurement Agreement - GPA), која претставува плурилатерална спогодба во рамки на системот на СТО.

Види повеќе
03.07.2017

Нови брошури за планирање на набавките, постапка со барање за прибирање на понуди и постапка за преговарање

Бирото за јавни набавки изготви три нови брошури.

Види повеќе
25.05.2017

Конечен извештај на извршена ревизија на успешност

Државниот завод за ревизија изврши ревизија на успешност на тема "Ефикасност на политиките и инструментите во системот на јавни набавки...

Види повеќе
15.05.2017

Анализа на системот на јавните набавки

Објавена е детална анализа на системот на јавните набавки изработена од страна на СИГМА и Бирото за јавни набавки во 2016 година...

Види повеќе
31.03.2017

Продолжување на рокот за изразување на интерес за локален и меѓународен консултант

Се продолжува рокот за изразување интерес за локален консултант...

Види повеќе
22.03.2017

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Бирото изготви нова Брошура за тендерска документација...

Види повеќе
16.03.2017

Покана за изразување интерес за меѓународен консултант

Бирото за јавни набавки имплементира Грант од Светска банка за подобрување на Електронскиот систем за јавни набавки...

Види повеќе
16.03.2017

Покана за изразување интерес за локален консултант

Бирото за јавни набавки имплементира Грант од Светска банка за подобрување на Електронскиот систем за јавни набавки...

Види повеќе
06.03.2017

Ден на отворени врати - март 2017 година

Бирото за јавни набавки воспостави праксата на непосредна размена на мислења, знаења и искуства, како со договорните органи, така и со економски оператори...

Види повеќе
02.03.2017

Извештај за реализација на годишниот план за едукација во 2016 година

Како и секоја година, и овој пат Бирото изготви Извештај за реализацијата на годишниот план за едукација во минатата година...

Види повеќе