Новости

15.01.2018

Продолжување на рокот за изразување интерес за меѓународен консултант

Рокот за изразување интерес за меѓународен консултант се продолжува до 29 Јануари 2018 година до 12 часот по локално време.

Види повеќе
03.01.2018

Годишен план за едукација за 2018 година

Изготвен е Годишниот план за едукација за 2018 година. Термините за обуките се обавени во табелата во продолжение...

Види повеќе
18.12.2017

Покана за изразување интерс за меѓународен консултант

БЈН спроведува постапка за набавка на консултантски услуги за изработка на Стратегија и препораки за имплементација на е-Пазар и е-Каталози

Види повеќе
13.12.2017

Известување од Комората на трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи на РМ

Комората на ТП и ТД за геодетски работи на РМ се обрати до Бирото за јавни набавки со барање да се сподели нивното укажување во однос на...

Види повеќе
04.12.2017

Објава на склучените договори за јавните набавки на ЕСЈН

Со цел подигање на транспарентноста и отчетноста во јавните набавки на ЕСЈН е воведена можност за објава на доделените договори за јавни набавки

Види повеќе
04.12.2017

Објавена работна верзија на ЗЈН

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки, изготви пречистен текст на законот.

Види повеќе
17.11.2017

Измени на Законот за јавните набавки

Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за јавните набавки

Види повеќе
28.09.2017

Објавен е годишниот извештај на Бирото за 2016 година

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2016 година.

Види повеќе
21.07.2017

Објавен шестмесечниот извештај за едукација за јавните набавки за 2017 година

Извештајот се состои од информации поврзани со реализираните обуки во конкретниот период, бројот на учесници, одржани испити...

Види повеќе
20.07.2017

Известување од Државниот архив на РМ

Државниот архив на Република Македонија достави известување до Бирото за јавни набавки со кое треба да се запознаат договорните органи со одредени согледувања на Архивот кои се однесуваат на постапките за доделување договори...

Види повеќе