Известувања

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на договор

Носител на набавка

Вредност на договор

 -

Услуги за одржување на системот за електронска архива за период од една година

Услуги

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

28.07.2017

Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје

118.000 ден.

01/2017

Набавка на софтверски лиценци за потребите на Бирото за јавни набавки

Стоки

Отворена постапка

24.08.2017

Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје

1.651.785 ден.