Известувања

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на договор

Носител на набавка

Вредност на договор

 -

Услуги за одржување на системот за електронска архива за период од една година

Услуги

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

30.12.2016

Друштво за производство,трговија и услуги ВЕНИКОМ СОФТВЕР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

106.200 ден.

 -

Услуги за превентивно и адаптивно одржување на софтверскиот пакет за материјално, финансиско и персонално работење

Услуги

Постапка со преговарање без претходно објавување на оглас

28.07.2016

Друштво за информатичка технологија НЕКСТСЕНС ДОО Скопје

118.000 ден.