План за едукација

Бирото за јавни набавки согласно со Програмата за едукација спроведува три видови на обуки, и тоа:

- обука за договорни органи (за лицата кои немаат стекнато потврда за положен испит по јавни набавки)

- обука за договорни органи (за лицата чија што потврда е со истечена важност)

- обука за економски оператори