Огласи

Број на оглас

Предмет на договорот

Вид на договорот

Вид на постапка

Датум на објава

Краен рок

01/2017

Лиценци за антивирусен софтвер

Стоки

Барање за прибирање понуди

03.02.2017

13.02.2017 11:00

02/2017

Набавка на мултифункциски апарати / печатачи

Стоки

Барање за прибирање понуди

16.03.2017

27.03.2017 11:00

03/2017

Набавка на топли напитоци со поставување на апарат за период од една година

Стоки

Барање за прибирање понуди

17.03.2017

28.03.2017 11:00