Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – ноември 2015

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст на законот, во работна верзија, во која се вметнати и последните измени и дополнувања на законот објавени во Службен весник на Рапублика Македонија бр. 192/ 2015.

 Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Со почит,

Биро за јавни набавки