Објавен Пречистениот текст на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2015 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за јавните набавки. Истиот е објавен во Службен весник на Република Македонија број 27 на 23.02.2015 година.

Пречистен текст на Законот за јавните набавки