Тендерска документација

Изјава за непостоење судир на интереси

Изјава за непостоење судир на интереси

Отворена постапка

Отворена постапка во хартиена форма

Отворена постапка во електронска форма

Постапка со барање за прибирање на понуди

Барање за прибирање на понуди во хартиена форма

Барање за прибирање на понуди во електронска форма

Изјава за независна понуда

Изјава за независна понуда

Модели за одделни набавки

Мобилна телефонија

Фиксна телефонија

Осигурителни услуги

Електрична енергија

Нови документи за утврдување на лична состојба

Централниот регистар започна со издавање на нови пет документи за утврдување на личната состојба на економските оператори согласно со последните измени и дополнувања на ЗЈН. Примери на новите документи може да се видат подолу.

Прекршочна санкција забрана за вршење на професија дејност или должност

Привремена забрана за вршење одделна дејност

Споредна казна привремена забрана за вршење одделна дејност

Споредна казна трајна забрана за вршење на одделна дејност

Споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик доделување на договори за ЈН и ПП