Прирачници за јавни набавки

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Нова брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Брошура за критериумите за доделување на договор, евалуација на понудите и доделување на договорот

Прирачници за начинот на користење на ЕСЈН за Договорни органи и Економски оператори

Насловна страна на Прирачник за ДО

Прирачник за користење на ЕСЈН Договорни органи

Насловна страна на Прирачник за

Прирачник за користење на ЕСЈН Економски оператори

Брошура – Правна заштита 2016

Брошура – Правна заштита 2016

Брошура – Согласност од Советот за јавни набавки

Брошура – СОГЛАСНОСТ ОД СОВЕТОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Спречување на корупција во јавните набавки

Спречување на корупција во јавните набавки

Прирачник за јавни набавки – изменето и дополнето трето издание

Прирачник за јавни набавки – изменето и дополнето трето издание

Прирачник за јавни набавки – трето издание

Прирачник за јавни набавки – трето издание

Прирачник за најчести грешки при спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка

Прирачник за најчести грешки при спроведувањето на постапките за доделување на договор за јавна набавка

Прирачник за поттикнување иновации во јавните набавки

Прирачник за поттикнување иновации во јавните набавки