Закон за јавни набавки

Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија)

Оваа работна верзија на пречистениот текст на Законот за јавните набавки ги опфаќа: Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2010), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011), Законот за изменување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 148/2013), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2014) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2014).

Ова е работна неофицијална верзија на пречистен текст на Законот за јавните набавки која ја изготви Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на законот.

Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија)

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 43/14

Службен весник на РМ, бр. 43 од 04.03.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 43/14

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 28/14

Службен весник на Република Македонија бр. 28 од 06.02.2014 година.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 28/14

 

Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки

Службен весник на Република Македонија бр. 160 од 20.11.2013 година

Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за јавни набавки

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 148/13

Службен весник на Република Македонија бр. 148 од 29.10.2013 година.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 148/13

Закон за изменување на Законот за јавните набавки

Службен весник на Република Македонија бр. 15/13.

Измена на ЗЈН

Закон за јавни набавки – пречистен текст 24/12

Службен весник на Република Македонија бр. 24/12.

Пречистениот текст на Законот за јавните набавки ги опфаќа: Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/2007), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2008), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/2010), Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2011) и Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/2011) во кои е означено времето на нивното влегување во сила и примена.

Закон за јавни набавки – пречистен текст – 24/12

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 185/11

Службен весник на Република Македонија бр. 185/11.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 185/11

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 53/11

Службен весник на Република Македонија бр. 53/11.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 53/11

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 97/10

Службен весник на Република Македонија бр. 97/10.

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки_97-10