Закон за јавни набавки

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – јули 2016

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – јули 2016

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија – ноември 2015

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст на законот, во работна верзија, во која се вметнати и последните измени и дополнувања на законот објавени во Службен весник на Рапублика Македонија бр. 192/ 2015.

 Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Со почит,

Биро за јавни набавки

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.192/2015.

Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 1 јануари 2016 година, освен одредбите од членот 2 со кои се додаваат нови членови 14-ѕ и 14-и, членот 4 со кој се изменува членот 101-а, членот 5 со кој се дополнува членот 160 став (2) и членот 6 од овој закон со кој се додава нов став (3) во членот 190, кои ќе отпочнат да се применуваат со денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви работна верзија на пречистениот текст на законот и истата ќе ја објави на својата веб страна.

Закон за измена и дополнување на Законот за јавни набавки (Сл.весник на РМ бр.192/15)

Со почит,

Биро за јавни набавки

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.78/2015.
Овој закон влегува во сила на петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен

весник на Република Македонија“. Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви работна верзија на пречистениот текст на законот и истата ќе ја објави на својата веб страна.

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Со почит,
Биро за јавни набавки

Објавен Пречистениот текст на Законот за јавните набавки

Почитувани,

Ве известуваме дека Законодавно правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 12 февруари 2015 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за јавните набавки. Истиот е објавен во Службен весник на Република Македонија број 27 на 23.02.2015 година.

Пречистен текст на Законот за јавните набавки

Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 180/14

Службен весник на РМ, бр. 180 од 01.12.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 180/14

Пречистен текст на Законот за јавните набавки – работна верзија

Закон за Јавни Набавки – Работна Верзија 10.09.2014

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 130/14

Службен весник на РМ, бр. 130 од 03.09.2014 година

Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки 130/14