Подзаконски акти

Интерни упатства за едукацијата за јавни набавки

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-19.02.2015

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки-07.10.2015

Измена на Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

Интерно упатство за предавање на содржините пропишани со Програмата за едукација за јавни набавки од страна на обучувачите

Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата

Интерно упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот

Интерно упатство за работењето на членовите на комисијата

Измена на Интерното упатство за начинот на организирање и спроведување на испитот за учесниците на едукацијата за јавните набавки

Измена на Интерно упатство за подготвување и спроведување на едукацијата за јавни набавки од страна на Бирото за јавни набавки

Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки

Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Во прилог е даден правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка. Образецот за извештајот и упатството за пополнување на истиот е даден тука

Правилник за извештајот од спроведената постапка (.doc)

Правилник за изменување на правилникотза формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка
Образци

Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка.

Правилник за изменување на правилникот за формата и соджината на образецот на извештајот од спроведената постапка.

Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем

Правилник за формата и содржината на образецот на огласот за воспоставување квалификациски систем

Правилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација

Правиилник за формата и содржината на известувањето на кандидатите односно понудувачите за одлуките во врска со извршената претквалификација

Извештај од спроведена постапка

Конкурентен дијалог

Izvestaj_Konkurenten dijalog.doc
Prilog_Dz.doc
Prilog_E.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_L.doc
Prilog_V1.doc
Prilog_V2.doc
Prilog_V3.doc
Prilog_Z.doc
Prilog_Zh.doc

Ограничена постапка

Izvestaj_Ogranicena postapka.doc
Prilog_B1.doc
Prilog_B2.doc
Prilog_Dz.doc
Prilog_E.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_L.doc
Prilog_Z.doc
Prilog_Zh.doc

Отворена постапка

Izvestaj_Otvorena postapka
Prilog_A.doc
Prilog_Dz.doc
Prilog_E.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_L.doc
Prilog_Z.doc
Prilog_Zh.doc

Постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас

Izvestaj_Baranje
Prilog_Dz.doc
Prilog_E.doc
Prilog_Gj.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_L.doc
Prilog_Z.doc
Prilog_Zh.doc

Постапка со преговарање без предходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje bez objavuvanje
Prilog_D.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_K.doc
Prilog_L.doc

Постапка со преговарање со претходно објавување на оглас

Izvestaj_Pregovaranje so objavuvanje
Prilog_G1.doc
Prilog_G2.doc
Prilog_I.doc
Prilog_J.doc
Prilog_K.doc
Prilog_L.doc

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Тарифник за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки

Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки

Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавки

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки

Упатство за примена на мерките за енергетска ефикасност и заштеда на енергија при спроведување на јавните набавки