Годишни извештаи

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2015 година

Извештај за 2015 година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2014 година

Извештај за 2014 година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2013 година

Извештај за 2013 година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во функционирањето на системот на јавните набавки во 2012 година

Извештај за 2012 година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2011 година

Извештај за 2011 година

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2010 година

Извештај 2010

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2009 година

Извештај 2009

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2008 година

Извештај 2008

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2007 година

Извештај 2007

Извештај за активностите на Бирото за јавни набавки во остварувањето и функционирањето на системот на јавните набавки во 2006 година

Извештај 2006