• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Спроведени обуките за Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки

Во периодот од 16 декември 2014 година до 27 февруари 2015 година 2014 година, Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки спроведоа обуки за договорните органи, низ седум различни градови низ Република Македонија. Ваквата обука се проведе на барање на Владата на Република Македонија, Тема на [...]