• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Обука за Измените и дополнувањата на ЗЈН – Скопје, 27 февруари 2015 година

Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки на 27 февруари 2015 година ќе одржат обука за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки за вработените во државната и јавната администрација. Ве информираме дека обуката во Скопје ќе се одржи на 27 февруари 2015 година, со [...]