• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Измени и дополнувања на Законот за јавните набавки

Почитувани, Ве известуваме дека на 01.12.2014 година, Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки. Овие измени влегуваат во сила осум дена од денот на објавувањето во Службен весник на Република Макеодинија. Во наредниот период, Бирото за јавни набавки ќе изготви работна верзија на пречистениот текст на законот. Закон [...]