• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Изјава за непостоење судир на интереси

Почитувани, Државната комисија за спречување на корупцијата во рамки на активностите од Акцискиот план за спроведување на Стратешките приоритети на БЈН за натамошен развој на системот на јавните набавки 2014 – 2018 година, изработи Образец на Изјавата за непостоење судир на интереси, кој договорните органи треба да го користат при спроведувањето на постапките за доделување [...]

Ден на отворени врати – март 2016 година

Ден на отворени врати за договорни органи Почитувани посетители, Во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“. Со оглед на позитивните реакции од непосредната размена на мислења, знаења и одговори на Ваши прашања од страна на нашите вработени, Бирото одлучи да продолжи со истата [...]

Нацрт Стратегија за развој на Електронскиот систем за јавни набавки во Република Македонија 2016-2020

Со цел успешна реализација на законската обврска за задолжителни електронски јавни набавки 30%/50%/100% (2016-2018 год.) и поефикасно спроведување на е-Набавките, Бирото за јавни набавки продолжува со понатамошно унапредување на Електронскиот систем за јавни набавки, а со тоа придонесува до зголемување на ефективноста на севкупниот систем на јавни набавки во Република Македонија. Поради тоа, Бирото изготви [...]

Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Почитувани, Во насока на почитување на договорените активности предвидени во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014 – 2016 година, Бирото за јавни набавки го објавува Годишниот план за јавни набавки за 2016 година: Со почит, Биро за јавни набавки Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Бирото за јавни набавки

Сите новости ....