• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани, Ве известуваме дека во Службен весник на Република Македонија бр.162/14 од 05.11.2014 година се објавени следните Правилници: Правилник за изменување на правилникот за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената постапка, Правилник за престанување на важењето на правилникот за формата и содржината на известувањето за неодлучување по поднесена жалба и Правилник за [...]