• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН

Простете, овој напис е достапен само на English.

Новости

Измени и дополнување на Законот за јавните набавки

Ве известуваме дека Собранието на Република Македонија ги донесе Измените и дополнувањата на Законот за јавните набавки, кои се објавени во Службен весник на Република Македонија бр.192/2015. Овој закон влегува во сила на осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“…

Објавен Правилникот за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации

Советот за јавни набавки Ве известува дека во согласност со член 14 став (36) од Законот за јавните набавки, во Службен весник на РМ бр.177/2015 од 14 октомври е објавен ПРАВИЛНИКОТ…

Ден на отворени врати – ноември 2015 година

Ве известуваме дека во текот на 2014 и 2015 година, Бирото за јавни набавки организираше неколку термини на „Ден на отворени врати“. Со оглед на позитивните реакции од непосредната размена на мислења, знаења и одговори на Ваши прашања од страна на нашите вработени, Бирото одлучи да продолжи со истата пракса.[...]

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст на законот, во работна верзија, во која се вметнати и последните измени и дополнувања на законот објавени во Службен весник на Рапублика Македонија бр. 78/ 2015. Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија, јуни, 2015 [...]

Сите новости ....