• Отворени врати
  • Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Пречистен текст на ЗЈН – работна верзија

Бирото за јавни набавки со цел да ја олесни примената на Законот за јавните набавки изготви пречистен текст на законот, во работна верзија, во која се вметнати и последните измени и дополнувања на законот објавени во Службен весник на Рапублика Македонија бр. 78/ 2015. Закон за јавните набавки (пречистен текст – работна верзија, јуни, 2015 [...]