• Едукација
  • Законска регулатива
  • Корисничка поддршка
  • ЕСЈН
Новости

Известување

Почитувани, Бирото за јавни набавки, Советот за јавни набавки и Државната комисија за жалби по јавни набавки во наредниот период ќе продолжат со спроведување на обуки за Измените и дополнувањата во Законот за јавните набавки за вработените во државната и јавната администрација. Ве информираме дека обуката во Општина Неготино ќе се одржи на 26 јануари [...]