17.11.2017

Измени на Законот за јавните набавки

Собранието на Република Македонија донесе Закон за изменување на Законот за јавните набавки Види повеќе
28.09.2017

Објавен е годишниот извештај на Бирото за 2016 година

Почитувани посетители, во делот Публикации – Годишни извештаи е објавен Извештајот на Бирото за јавни набавки за 2016 година. Види повеќе
21.07.2017

Објавен шестмесечниот извештај за едукација за јавните набавки за 2017 година

Извештајот се состои од информации поврзани со реализираните обуки во конкретниот период, бројот на учесници, одржани испити... Види повеќе
20.07.2017

Известување од Државниот архив на РМ

Државниот архив на Република Македонија достави известување до Бирото за јавни набавки со кое треба да се запознаат договорните органи со одредени согледувања на Архивот кои се однесуваат на постапките за доделување договори... Види повеќе
03.07.2017

Активности за пристапување на РМ кон Спогодбата за јавни набавки на Светската трговска организација

Со пристапување кон Светската трговска организација, Република Македонија презеде обврска да отпочне преговори за пристапување кон Спогодбата за јавни набавки (Government Procurement Agreement - GPA), која претставува плурилатерална спогодба во рамки на системот на СТО. Види повеќе
03.07.2017

Нови брошури за планирање на набавките, постапка со барање за прибирање на понуди и постапка за преговарање

Бирото за јавни набавки изготви три нови брошури. Види повеќе
 
 
 

Календар на активности

 • Обука-ДО
 • Обука-Едукација ДО и ЕО
 • ЕО-дводневна обука
 • Испит-ДО
 • Поправен испит-ДО
 • Испит-Едукација ДО и ЕО
 • Поправен-Едукација ДО и ЕО

СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ОД ЕСЈН

Објавени огласи
во претходниот ден
Спроведени аукции
во претходниот ден
Вредност на аукции
во претходниот ден
Тековни е-постапки

Историја на БЈН

2004

Бирото за јавни набавки се формира како орган на државна управа, без својство на правно лице во состав на Министерството за финансии, кој се грижи за системот за јавните набавки и примената на законот.

07 Април 2004

Стапува на сила Законот за јавните набавки (степен на усогласеност со дирекивите на ЕУ 50%)

01 Maj 2004

Во министерството за финансии е конституиран Сектор за системот на јавните набавки како преодна организациона форма, до конституирање на Бирото за јавни набавки

2006

Информационен систем за јавни набавки и Електронски систем за јавни набавки

2008 година

Се проширува делокругот на работа на Бирото во делот на изведување на обуки за јавни набавки.

01 Jан. 2008

Нов закон за јавни набавки (висок степен на усогласеност со правото за јавни набавки на ЕУ според Европската комисија)

2009

Воспоставен е единствен Електронски систем за спроведување на постапките за јавни набавки (ЕСЈН) кој опфаќа објавување на огласи за јавни набавки, известувања од склучени договори за јавни набавки, како и спроведувањето на различни видови постапки во електронска форма.

01 Сеп. 2009

Заради подобро функционирање Бирото за јавни набавки се стекнува со својство на правно лице како орган во состав на Министерството за финансии.

2009

Со Одлука за образување на Работни групи за подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската унија и подготовка на преговарачките позиции за преговори за членство во Европската унија, Бирото за јавни набавки се назначи за раководна институција на Работната група за Поглавје 3.05 јавни набавки.

Март - Ноември 2009

Март-Ноември 2009 година се реализираше првиот циклус на Програмата за обука и сертификација на обучувачи за јавни набавки

Јануари 2010

Интеграција на ИСЈН и ЕСЈН

2011 година

Добрите искуства со едукацијата резултираа со задолжителна сертификација во секој договорен орган од јавниот сектор со цел зајакнување на административните капацитети и знаењето на лицата што работат на јавните набавки.

2012 година

Во соработка со Германското федерално Министерство за економија и технологија успешно Бирото за јавни набавки го имплементира Твининг Проектот ИПА 2008 „Подршка на системот за јавни набавки“ финансиран од Европската комисија.

2013 година

Согласно со Методологијата „ Барометар на квалитет на институции" Електронски систем за јавни набавки е добитник на наградата за најдобар спроведен проект на е-влада.

 • Телефонски број:
  +389 2 3255 689
 • Работно време
  за корисничка поддршка:
  секој работен ден
  од 13:30 до 15:30 часот.
 • Адреса:Палата „23 Октомври“
  ул. Даме Груев бр.12 2-кат